Tutkimus

Uteliaisuus ja positiivisuus ohjaavat kaikkea työtämme. Haluamme löytää uusia ratkaisuja ja kehittää osaamistamme. Siksi teemme aktiivisesti tutkimus- ja kehitystyötä, sekä sisäisinä projekteina että asiakkaidemme tilauksesta.

Ihminen keskiössä

Ihmisten hyvinvointi on keskeinen onnistumisen mittari missä tahansa projektissa. Ekologinen ja taloudellinen kestävyys otetaan yleensä jo melko hyvin huomioon, mutta tutkimustyömme kautta haluamme nostaa esiin myös sosiaalista ja kulttuurillista kestävyyttä. Tutkimustyön avulla kehitämme osallistamismenetelmiämme, syvennämme ymmärrystämme tilojen ja ihmisten vuorovaikutuksesta sekä opimme lisää yhteisöllisyyden muodostumisesta.

Laadukkaat kaupunkitilat

Kaupunkitilat ovat yhteistä arkiympäristöämme ja niiden suunnittelulla vaikutetaan suoraan ihmisten elämänlaatuun. Meitä kiinnostaa se, kuinka kaupunkitilat vaikuttavat liikkumistottumuksiin, ajanviettotapoihin ja kaupunkikulttuuriin. Keskitymme rakentamisen ja kaupunkitilojen mittakaavoihin, hybridiratkaisuihin, yhteisöllisyyteen sekä pyöräilyn ja jalankulun edistämiseen.

Hoito ja hoiva

Tutkimustiedon ennakkoluuloton ja luova käyttö tulisi nostaa keskiöön terveydenhuollon rakennusten suunnittelussa ja laadunvarmistuksessa. Rakennetun ympäristön merkityksestä paranemista edistävänä tekijänä on paljon tutkimustietoa. Näiden avulla pystytään yhä konkreettisemmin todistamaan, että panostus arkkitehtoniseen laatuun kannattaa pitkän päälle myös taloudellisesti. Tätä haluamme aktiivisesti tukea myös oman toimintamme kautta.

Autismikirjon henkilöiden asumisratkaisut

ARAn kehittämisrahalla tehty sel­vitys erityisryhmän asumisratkaisuista. Tarkastelun kohteena on kaksi autismikirjon ihmisille tarkoitettua erityyppistä ja erilaisilla tilaratkaisuilla toteutettua ARAn rahoittamaa asumiskohdetta. Selvitykses­sä arvioidaan rakennusten ulkotiloja ja lähiympäristöä, tilaratkaisujen vastaavuutta asukkaiden tarpeisiin sekä kaluste-, varuste- ja materiaalivalinto­ja ja näiden merkitystä asukkaiden arkeen. Selvityksen tarkoituksena on koota yhteen olemassa olevaa tietoa sekä antaa tilaajille ja arkkitehdeille myös uutta tietoa erityisesti siitä, mitkä laatutekijät ovat keskeisiä asukkaiden arjen kannalta.

”Tulee hyvä raportti! Harvoin ensimmäinen palautettu versio on näin sujuvaa tekstiä. Tätä oli mielenkiintoista lukea. Ainutlaatuinen, tällaista ohjeistusta ei ole olemassa. Erittäin hyvä, että tarjositte tätä työtä, sillä emme olisi alkaneet sitä muuten tekemään. Tekemänne kaaviot ovat hyviä ja valaisevia.” (Saara Nyyssölä, ARA)

Aika

2019

Tiimi

Charlotte Nyholm, Iines Karkulahti, Heljä Nieminen

Donuts &
Muffins R&D

Rakennustiedon julkaisema esseekokoelma julkaistiin toimiston 30-vuotisen taipaleen kunniaksi. Kirja koostuu 17 artikkelista, joiden kirjoittajat ovat suomalaisia ja ulkomaalaisia arkkitehteja, kaupunkisuunnittelijoita ja muita alan ammattilaisia, jotka omasta näkökulmastaan käsittelevät kaupunkisuunnittelun edellistä kolmea vuosikymmentä, mutta etenkin sen tulevaisuutta.

Aika

2016-2018

Sisältö

210-sivuinen julkaisu

Espoon korkean rakentamisen periaatteet

Espoon korkean rakentamisen periaatteet -selvitys koostui tutkimusprojektista, työpajasta ja seminaarista. Projektin teemoja olivat korkean rakentamisen vaikutus kaupunkikuvaan, sen sosiaaliset vaikutukset sekä ekologiset korkeat rakennukset. Tutkimuksessa vertailtiin eri korttelityyppien tehokkuuksia ja ohjattiin korkeaa rakentamista vertailukaupungeissa. Selvitykseen kuului työpaja virkamiehille ja poliitikoille, sekä seminaari kotimaisille ja ulkomaisille korkean rakentamisen asiantuntijoille.

Asiakas

Espoon kaupunki

Aika

2012-2013

Sisältö

132-sivuinen selvitys

Tiimi

Trevor Harris, Hennu Kjisik, Sofia de Vocht, Charlotte Nyholm, Hannu Louna

Helsingin jalankulku­ympäristöt - jalankulku­tutkimuksen laadulliset arviot

Työ sisälsi jalankulkuympäristöjen laadullisten arviointien kenttätyöt ja niiden raportoinnin. Laadullisella arvioinnilla kerätään tietoa julkisten kaupunkitilojen laadusta ja niiden käytöstä, eli siitä, miten ihmiset käyttävät tiloja ja keitä tilassa on. Työssä analysoitiin 32 Helsingin kantakaupungin alueella sijaitsevaa sekä 14 esikaupunkialueilla sijaitsevaa aukiota tai paikkaa. Kyseessä ovat keskustan keskeisimmät torit ja aukiot ja esikaupunkien keskustat ja ostoskeskukset.

Työn tavoitteena oli kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia arviointityökaluja käyttäen sekä asiantuntijaryhmän ja satunnaisen kadunkulkijan näkemyksiä hyödyntäen saavuttaa kokonaisvaltainen ymmärrys Helsingin keskeisten jalankulkuympäristöjen toiminnasta. Kvalitatiivisessa arviossa asiantuntijat arvioivat jalankulkuympäristön laatua Jan Gehlin kehittämän 12 laatukriteerin avulla.

Asiakas

Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto

Aika

2016

Tiimi

Yhteistyökumppanit: Trafix Oy ja MASU Planning Oy

Cure and Care – Healing Spaces Then and Now

Suomen Arkkitehtuurimuseossa pidetyn näyttelyn luettelo – kokoelma kirjoituksia aiheena sairaalasuunnittelun historia ja nykytila, erityisesti arkkitehtikilpailujen näkökulmasta katsottuna. Kirjoittajina toimivat arkkitehtuurikilpailuja järjestäneitä, niitä voittaneita sekä aihepiiriä tutkineita henkilöitä. Itse näyttelyn kuratointi oli myös toimistomme käsialaa.

Aika

2016

Sisältö

96-sivuinen luettelo

Power of Architecture – towards better hospital buildings

Tutkimus edustaa suunnitteluprosessin omakohtaiseen tuntemiseen perustuvaa tutkimusmetodia, joka tässä tapauksessa kulminoituu kahden kilpailutyön esittelyyn ja analysointiin. Työ sai vuonna 2009 Oskari Vilamon rahaston palkinnon vuoden parhaasta teknisen alan väitöskirjasta. Philipp Meuserin uudessa kirjassa Design Manual – Hospitals and Medical Facilities (DOM publishers, Berlin, 2019) se mainitaan yhtenä inspiroivimmista viimeisen 20 vuoden aikana ilmestyneistä alan julkaisuista.

 

Aika

2009

Sisältö

267-sivuinen väitöskirja

Tiimi

Hennu Kjisik